Vedtægter for Osted Valgmenighed

§1 Navn og formål

Valgmenighedens navn er Osted Valgmenighed. Valgmenigheden er en grundtvigsk menighed og

anerkendt som et led i folkekirken i henhold til lov om valgmenigheder.

 

§2 Medlemmer

Valgmenigheden består af de medlemmer, der til enhver tid er optaget i menigheden.

 

§3 Ind- og udmeldelse

Nye medlemmer kan efter henvendelse til præsten eller formanden optages i valgmenigheden.

 

Ved indmeldelse, dog tidligst ved myndighedsalders indtræden, underskrives en tilladelse til

indhentning af oplysninger om skattepligtig indkomst hos skatteforvaltningen. Styrelsen forestår

ligningen af medlemmerne.

 

Udmeldelse sker ved henvendelse til præsten, formanden eller kasserer.

 

§4 Fast ejendom og formue

Valgmenigheden kan eje fast ejendom. Menighedens formue kan ikke gøres til genstand for deling

mellem medlemmerne. Medlemmerne hæfter ikke for menighedens gæld.

 

§5 Årsmøde (generalforsamling)

Årsmødet (generalforsamlingen), der afholdes i april eller maj måned, er den øverste myndighed.

Alle medlemmer over 16 år har stemmeret, og alle afgørelser træffes ved almindeligt

stemmeflertal.

 

Styrelsen fastsætter tid og sted for mødet. Bekendtgørelse om mødets afholdelse sker ved

gudstjeneste eller på anden måde senest 14 dage før mødet. Alle bilag er tilgængelige 8 dage før

generalforsamlingen.

 

På årsmødet aflægges beretning og regnskab for det foregående kalenderår, og der foretages valg.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsfremlæggelse til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af medlemsbidrag

5. Valg af styrelse og suppleanter

6. Valg af revisor og suppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

 

Styrelsen består af syv medlemmer, som vælges af årsmødet. Valget gælder for to år. Formanden

vælges direkte af generalforsamlingen før øvrige valg. Hvert år vælges tre af de øvrige

medlemmer.

 

Årsmødet vælger desuden hvert år en revisor for to år, to styrelsessuppleanter og en

revisorsuppleant for et år. Den af styrelsessuppleanterne, der opnår flest stemmer, er

førstesuppleant.

 

Over årsmødets forhandlinger føres en protokol, der efter mødet underskrives af ordstyreren og

formanden. Protokollen kan udleveres ved henvendelse til formanden.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes så ofte, det af styrelsen anses for nødvendigt, eller

når 20 medlemmer til sender begæring herom til formanden. Indvarsling sker som ved årsmødet.

 

§6 Styrelsen, herunder økonomiske forhold

Styrelsen består af syv medlemmer og vælger af sin midte næstformand og referent. Kassereren

kan vælges uden for styrelsen.

 

Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er tilstede, herunder for- eller

næstformand. Ved stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens –

stemme afgørende.

 

Over styrelsens forhandlinger føres en protokol, der efter hvert møde underskrives af de

tilstedeværende medlemmer. Protokollen kan udleveres ved henvendelse til formanden.

 

Styrelsen varetager menighedens økonomiske forhold, herunder påligning af medlemsbidrag, og

tilrettelægger sammen med præsten menighedsarbejdet. Styrelsen optræder på valgmenighedens

vegne over rådighedsforhold over dennes ejendom. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom

samt optagelse af lån kan dog kun finde sted efter vedtagelse på et årsmøde eller en

ekstraordinær generalforsamling.

 

Valgmenigheden tegnes økonomisk af formanden sammen med tre medlemmer af styrelsen.

 

§7 Valg af præst

Menighedens præst vælges på årsmødet eller på en ekstraordinær generalforsamling. Styrelsen

kan forud for valget indkalde til et medlemsmøde om fremgangsmåden.

 

§8 Ændring af vedtægter og opløsning

Til ændring af vedtægterne eller opløsning af valgmenigheden kræves mindst 4/5 af alle afgivne

gyldige stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages

mellemrum. I tilfælde af opløsning af valgmenigheden skal overskydende midler anvendes til

kirkelige formål.

___

 

Ovenstående vedtægter er endeligt besluttede på en ekstraordinær generalforsamling den 02-08-

2020.