Osted Valgmenighed - en grundtvigsk menighed på Midtsjælland

 
En del af Folkekirken
Man kan være medlem af Den danske Folkekirke på to måder. Enten som medlem af en sognemenighed eller af en valgmenighed.
En sognemenighed omfatter som udgangspunkt de mennesker, der bor i et bestemt geografisk område, et sogn, hvorimod en valgmenighed omfatter de mennesker, der på tværs af sognegrænser har valgt at tilhøre en bestemt kreds og dens præst.
Valgmenigheder er en del af Folkekirken. Også dåb, vielse og begravelse kan således foretages i valgmenigheden.


Selvstyre og demokrati
Valgmenigheden er organiseret som en forening. Den ledes af en styrelse. Styrelsens formand og øvrige seks medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.
I valgmenigheden har hele menigheden adgang til at deltage i udvælgelsen, når man skal have ny præst. Dermed står hele menigheden bag valget, og det er valgmenigheden selv der er den ansættende myndighed.
Valgmenigheden har et udstrakt selvstyre. Det giver frihed til at prøve nye veje og overveje forholdet mellem tradition og fornyelse, fx med hensyn til gudstjenestens form. Vi anser det for menighedens ansvar, at der bliver holdt gudstjeneste, og ser det som en selvfølge, at man som medlem har medindflydelse på alle menighedens forhold.
Osted Valgmenighed afholder selv alle udgifter, også løn til præst og organist, ligesom valgmenigheden betaler leje for brugen af sognekirkerne i Osted og Allerslev.
Som medlem af valgmenigheden betaler man ikke kirkeskat, men et medlemsbidrag direkte til valgmenigheden. Bidraget har gennem en længere årrække udgjort 1,25 % af den skattepligtige indkomst. Skattemæssigt har medlemmer af valgmenigheder samme fradragsrettigheder som medlemmer af andre anerkendte trossamfund. Kirkeskatten beregnes af Osted valgmeningheds kasser ved at trække skatteoplysninger på det enkelte medlem hos Skat, dette kræver dog en foldmagt og en vejledning på hvordan en sådan oprettes kan findes her.


Gudstjenester
Osted Valgmenighed holder normalt gudstjeneste tre søndage om måneden, ofte to gange i Osted Kirke og én gang i Allerslev Kirke. Gudstjenesten er den bærende begivenhed i menighedens liv.
Gudstjenesteformen er enkel og i hovedtræk som i mange sognekirker og er grundlæggende evangelisk-luthersk. Variationer i gudstjenestens udformning er løbende til debat blandt medlemmerne, og visse træk ændres fra tid til anden.
Også ikke-medlemmer er velkomne til at deltage Valgmenighedens gudstjenester. Der er, ligesom ved alle andre gudstjenester i Folkekirken, åben adgang


Altergang, dåb, konfirmation
Der er som hovedregel lejlighed til at gå til alters ved de gudstjenester, der holdes søndag kl. 10.30. Barnedåb indgår som en integreret del af de ordinære gudstjenester. Konfirmation afholdes normalt den sidste lørdag i maj måned.
Forkyndelse 
Osted Valgmenighed står i en grundtvigsk tradition. Det kommer til udtryk i gudstjenesteformens enkelhed og menighedens opslutning om salmesangen. Valgmenigheden har det samme trosgrundlag som den øvrige danske folkekirke. Menighed og præst lægger vægt på, at evangeliet forkyndes, så det er vedkommende for mennesker i nutidens dagligliv og i de fællesskaber, vi står i. Gennem møder, studiekredse, børne- og ungdomsarbejde mm. søger menigheden at give gode rammer for et fællesskab, der har centrum i gudstjenesten.


Netværk
Bag Osted Valgmenigheds oprettelse i 1924 stod mange af de samme mennesker, som syv år tidligere havde stiftet den grundtvig-koldske friskole, Osted Fri- og Efterskole. Den nære forbindelse er fortsat gennem hen mod hundrede år og udmøntet i et samarbejde på flere fronter, bl. a. danner fri- og efterskolens lokaler ramme om størstedelen af Osted Valgmenigheds folkelige møder.
Valgmenigheden har gennem mange år gode og tætte relationer til Roskilde Højskoleforening, som er med i den kreds, som hver vinter holder en række højskoleaftner sammen med valgmenigheden. Herom samarbejder valgmenigheden også med sognemenighederne i Osted-Allerslev og med Osted Fri- og Efterskole. Det årlige efterårsmøde afholdes som et fælles møde sammen med de syv andre grundtvigske valgmenigheder på Sjælland.
Osted Valgmenighed er medlem af Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder og af Grundtvigsk Forum, der virker på landsplan med udgangspunkt i Vartov i København.
Læs mere om valgmenigheder på: www.friegrundtvigske.dk

 

Mennesker og Menighed

Fire gange om året udkommer Osted Valgmenigheds medlemsblad Mennesker og Menighed. Bladet udsendes til alle medlemmerne og er tillige fremlagt i våbenhusene.


Kirkebil
Medlemmer, der ikke har anden transportmulighed til gudstjenester, og som bor inden for en afstand af 10 km fra kirken kan for valgmenighedens regning benytte Lejre Taxi, tlf. 4648 0317, som transportmulighed.


Præstebolig
Valgmenighedens ejendom på Langetoften 1 i Osted tjener som bolig for valgmenighedens præst og familie og danner også ramme om konfirmandundervisning og studiekredse.Hvordan bliver man medlem?
Hvis man ønsker at blive medlem af Osted Valgmenighed, kan man henvende sig til formanden eller præsten. Valgmenigheden underretter derefter sognepræsten og skattemyndighederne, og så betaler man ikke længere kirkeskat, men medlemsbidrag til valgmenigheden, og man er som valgmenighedsmedlem fortsat medlem af Den danske Folkekirke.

 

 

Osted kirke
Allerslev kirke